chung cư Archive

Đà Nẵng – cái tên diệu kì

Đà Nẵng – thành phố thuộc vùng Nam Trung  Bộ Việt Nam là một trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị, văn hóa , du lịch, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Cùng với