Condotel Archive

Sinh trai hay sinh gái ?

Trước tiên Khi trứng kết hợp với tinh trùng nhiễm sắc thể giới tính X thì được trứng thụ tinh có nhiễm sắc thể giới tính loại XX, phát triển thành con gái. Nếu trứng kết hợp vối tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y thì tạo thành trứng thụ tinh có nhiễm